Prawo oświatowe

Prawo oświatowe

Dlaczego nasza Kancelaria?

Prawo oświatowe to niezwykle skomplikowana gałąź prawa, której przepisy stanowione są w licznych aktach prawnych różnej rangi. Świadczymy pomoc prawną na rzecz publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli. Od kilku lat prowadzimy szkolenia z zakresu prawa, której adresatami są nauczyciela i kadra zarządzająca.

Przez lata praktyki zauważyliśmy, że do najczęstszych problemów należą sprawy:

  • finansowania ze środków publicznych zadań oświatowych (dotacje, w tym dla podmiotów niepublicznych),
  • kontroli organu dotującego i kuratorium,
  • pracownicze, w tym związane z czasem pracy, trybem rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem lub nauczycielem funkcyjnym,
  • związane z odpowiedzialnością za mienie powierzone nauczycielom,
  • z zakresu prawa autorskiego, a w szczególności prawa własności do utworu wytworzonego przez nauczyciela w szkole i poza nią,
  • związane z odpowiedzialnością dyrektora i głównego księgowego (księgowej), w tym odpowiedzialnością na gruncie ustawy o finansach publicznych, cywilną (np. szkody na osobie), karną czy pracowniczą.

W stałej obsłudze prawnej posiadamy kilka podmiotów gospodarczych z branży oświatowej. Ponadto doraźnie doradzamy publicznym i niepublicznym szkołom i przedszkolom.

Praktyką prawa oświatowego kieruje: adw. Przemysław Mieczykowski

Dokumentacja

Przygotowujemy dokumentację wewnętrzną, pisma procesowe, pozaprocesowe i umowy z zakresu szeroko rozumianego prawa oświatowego i prawa pracy. Nasze doradztwo obejmuje również opiniowania umów już zawartych i wskazywanie niezbędnego zakresu zmian. Dokonujemy audytu bieżących spraw i dokumentów.

Finansowanie zadań oświatowych

Problemem, z którym często spotykają się niepubliczne przedszkola i szkoły, to prawidłowe wydatkowanie środków z dotacji. Przepisy prawa bowiem jednoznacznie nie precyzują co może zostać opłacone z przyznanych środków. Często sposób wydatkowania środków z dotacji jest kwestionowania przez organ kontrolujący, a ciężar dowodu wykazania prawidłowości przeznaczenia środków przerzucany jest na podmiot dotowany. Kilkuletnie doświadczenie naszej kancelarii w doradzaniu jednostkom oświatowym i niepublicznym organom prowadzącym pozwala na prawną ocenę czy środki wydatkowane są zgodnie z przeznaczeniem i pomoc prawną w razie kontroli przez organ dotujący na każdym etapie postępowania administracyjnego.

Doradztwo

Oferujemy doradztwo prawne z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego, prawa finansów publicznych, prawa cywilnego w każdym obszarze funkcjonowania publicznych i niepublicznych podmiotów z sektora oświaty.

Reprezentacja procesowa

Reprezentujemy spółdzielnie i wspólnoty w procesach sądowych, postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych przed wszystkimi instancjami.

Zapraszamy do kontaktu

Przygotujemy ofertę dopasowaną wprost do danej spółdzielni czy wspólnoty przy uwzględnieniu koniecznego miesięcznego nakładu pracy.