umowachf

Unieważnij umowę CHF

Dlaczego nasza Kancelaria?

Dotychczas z sukcesami reprezentowaliśmy kredytobiorców w sprawach sądowych przeciwko wszystkim największym bankom, które świadczą usługi finansowe w Polsce. 

Kancelaria specjalizuje się w:

 • reprezentacji klientów (zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców) w sporach sądowych zarówno z powództwa klienta jak i z powództwa banku,
 • mediacjach,
 • postępowaniach reklamacyjnych
 • postępowaniach przed Rzecznikiem Finansowym

w zakresie umów kredytów indeksowanych oraz denominowanego do waluty obcej (w szczególności franka szwajcarskiego).

W chwili obecnej mamy ponad kilkadziesiąt prawomocnie zakończonych spraw rozstrzygnięciem korzystnym dla klientów w postaci unieważnienia umowy kredytowej oraz zasądzenia na rzecz klientów kwot dochodzonych pozwem.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnej analizy prawnej Państwa sytuacji prawnej i procesowej. W tym celu prosimy o: skontaktowanie się z partnerem naszej Kancelarii – adw. Joanną Dobkowską emailowo na adres: dobkowska@smdlaw.pl lub kancelaria@smdlaw.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 604 418 841 celem ustalenia szczegółów.

Praktyką spraw o unieważnienie umów kredytowych kieruje adw. Joanna Dobkowska

Klauzule abuzywne

Klauzulami abuzywnymi określa się niedozwolone postanowienia umowne. Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pomiędzy przedsiębiorcą (bankiem) a konsumentem, na których brzmienie ten ostatni nie ma żadnego wpływu. Innymi słowy, są to umowy  przygotowywane przez bank, najczęściej na t.zw. wzorcach, a ich postanowienia są niejako „narzucane” konsumentom.  Z istoty klauzule abuzywne naruszają rażąco interesy konsumenta, a także kształtują jego prawa i obowiązki w sposób całkowicie sprzeczny z tzw. dobrymi obyczajami. Zawarcie w umowie kredytowej takich klauzul skutkuje w całości unieważnieniem takiej umowy.

Jeśli posiadają Państwo kredyt frankowy (bądź pożyczkę hipoteczną w CHF) w jednym z polskich banków, to z bardzo wysokim prawdopodobieństwem taka umowa zawiera klauzule abuzywne, których istnienie w umowie może prowadzić do nieważności całej umowy kredytu.

Wyroki

Przykładowe orzeczenia sądów w sprawach, w których reprezentowaliśmy naszych Klientów.

Jak działamy?

1. Analiza umowy

Przed podjęciem się prowadzenia sprawy analizujemy umowę kredytu wraz z wszystkimi załącznikami. Po analizie otrzymujecie Państwo informację czy dana umowa nadaje się do poddania jej zapisów kontroli sądu.

2. Pozyskanie z banku dodatkowych informacji

Kolejnym krokiem jest uzyskanie z banku niezbędnych informacji do przeprowadzenia analizy umowy pod kątem rzetelnego i dokładnego ustalenia wartości przedmiotu sporu. Możemy te informacje pozyskać na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa lub klient ma możliwość zwrócenia się do banku o ich wydanie na podstawie przygotowanego przez nas formularza wniosku.

3. Umowa i ryzyko

Współpraca z klientem odbywa się na podstawie pisemnej umowy. Przed podpisaniem umowy klient jest informowany o ryzyku prowadzenia procesu. W umowie znajdują się w szczególności zapisy dotyczące ryzyka, szacunkowe koszty procesu, wynagrodzenie kancelarii.

4. Zlecenie ekspertowi wyliczenia

Przed wniesieniem pozwu zlecamy biegłemu (ekspertowi) sporządzenie dokładnego wyliczenia wartości przedmiotu sporu oraz oszacowania kwoty należnej do zwrotu dla klienta od banku w przypadku unieważnienia umowy bądź w przypadku pozostawienia umowy w mocy po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych t.zw. ``odfrankowienie``.

5. Pozew i wniosek o zabezpieczenie

Dobrze przygotowany pozew to 90% sukcesu. Pozwy, które przygotowujemy są sporządzane pod konkretną umowę i klienta. Pozew to pismo procesowe, które inicjuje postępowanie sądowe, zawiera wnioski dowodowe, twierdzenia, zarzuty oraz uzasadnienie prawne szczegółowo poparte w orzecznictwie sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wniosek o zabezpieczenie zmierza do wstrzymania przez sąd obowiązku spłaty rat kredytowych na czas trwania postępowania. W praktyce realność jego uwzględnienia uzależniona jest od tego czy kapitał kredytu został już przez kredytobiorcę spłacony w całości.

6. Stanowisko banku i replika kancelarii

Po wniesieniu pozwu zazwyczaj bank składa odpowiedź na pozew. Standardem w naszej praktyce jest przygotowywanie przez naszą Kancelarię repliki.

7. Rozprawa sądowa

Rozprawa sądowa to bardzo ważny etap procesu. Na rozprawie dochodzi bowiem do przesłuchania kredytobiorców oraz świadków. Rozprawę sądową poprzedza spotkanie lub spotkania z klientami mające na celu przygotowanie do tego etapu procesu. W praktyce sprawy kończą się na 1-3 terminach rozprawy.

8. Wyrok

Postępowanie sądowe kończy się wydaniem przez sąd wyroku, w którym rozstrzyga o żądaniach pozwu. W polskim porządku prawnym mamy do czynienia z dwuinstancyjnością postępowania. W przypadku, gdy strony nie złożą wniosku o uzasadnienie wyroku i/lub apelacji, to wyrok uprawomocnia się i podlega wykonaniu.

9. Ewentualne postępowanie apelacyjne

Każda ze stron ma prawo do wniesienia apelacji od wyroku sądu I instancji do sądu odwoławczego. Jeżeli apelację wnosi bank, to Kancelaria wnosi odpowiedź na apelację. Następnie sąd odwoławczy orzeka na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie. Zazwyczaj jest to jeden termin. Postępowanie apelacyjne kończy się wydaniem wyroku, w którym sąd odwoławczy oddala apelację lub uwzględniając apelację zmienia wyrok sądu I instancji, a w skrajnych przypadkach uchyla wyrok sądu I instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. Wyrok sądu odwoławczego (jeżeli nie uchyla wyroku do ponownego rozpoznania) jest prawomocny z chwilą ogłoszenia i nie podlega zaskarżeniu zwykłym środkiem odwoławczym.

10. Zakończenie postępowania

Skutkiem uwzględniania powództwa przez sąd jest stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, a co za tym idzie brak obowiązku dalszego spłacania kredytu oraz obowiązek zwrotu kwoty nadpłaconej przez klienta ponad kapitał kredytu wypłacony przez bank. Co do zasady, z chwilą uprawomocnienia się wyroku (I lub II instancji) unieważniającego umowę i zasądzającego od banku dochodzoną kwotę oraz koszty procesu, dochodzi do rozliczenia klienta z Kancelarią w zakresie części wynagrodzenia będącego premią od sukcesu.

Ile to kosztuje?

Decydując się na proces sądowy i reprezentację przez naszą Kancelarię  – co do zasady – klient ponosi następujące koszty:

 1. Szacunkowe koszty sądowe (uwaga – istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od całości lub części kosztów sądowych)
 • opłata sądowa od pozwu – 1000 zł
 • ewentualna zaliczka na wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego sądowego – szacunkowo od 1500-3000 zł
 • wniosek o uzasadnienie wyroku – 100 zł
 • w przypadku wnoszenia apelacji przez klienta Kancelarii opłata sądowa wynosi 1000 zł lub 5% wartości przedmiotu zaskarżenia

2. Wynagrodzenie Kancelarii

 • Opłata ryczałtowa wpłacana przy zawieraniu umowy (koszt sporządzenia ekspertyzy przez eksperta przed wytoczeniem pozwu pokrywa kancelaria z wpłaconej opłaty)
 • Opłata od reprezentacji Klienta na terminie rozprawy
 • Opłata od sporządzenia repliki na pozew
 • W przypadku postępowania odwoławczego – opłata od sporządzenia apelacji lub odpowiedzi na apelację
 • Ryczałtowa premia od sukcesu uiszczana przez klienta tylko w przypadku wygrania procesu. Zazwyczaj potrącana jest z kwoty zasądzanej od banku.

Kwoty wynagrodzenia Kancelarii ustalane są indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu

Działamy według określonego schematu, który od 8 lat przynosi efekty. Ocena możliwości prowadzenia sporu sądowego po bezpłatnej analizie przesłanej umowy.